Generalforsamling nr. 19

REFERAT - GENERALFORSAMLING DEN 20 JANUAR 2014
1: Valg af dirigent Torben Bundgård blev valgt
2: Bestyrelsens beretning v/ Christina, fmd – blev godkendt af
forsamlingen
3: Indkomne forslag Ingen forslag er modtaget
4: Aflæggelse af regnskab Merete, kasserer – blev godkendt af
forsamlingen
5: Fastsættelse af kontingent Forsætter som tidligere:
50.- ved personligt medlemskab
100.- for husstande
6: Valg til bestyrelsen På valg er :
Christina Kjerulff
Henrik Kromann
Bjarne Søgaard
Alle blev genvalgt
7: Valg af suppleanter Christian Grønne
Thomas Hansen
Begge blev genvalgt
8: Valg af revisor Birgit Solholm - genvalgt
9: Eventuelt Snorreprisen , v/ Merete
Vinder blev Solveig og Jørgen Grube
med deres tilbygning af huset i
Bondebygade. TILLYKKE!
Birger Kristensen fra Ærøskøbing Byhistoriske forening kom og
fortalte om fredningshistoriens udvikling i Danmark samt sit og
foreningens arbejde.
Harmonikaen var medbragt og vi fik et par fællessange under
generalforsamlingen. Tak til Birger for god underholdning.

REFERAT - GENERALFORSAMLING DEN 20 JANUAR 20141:

Valg af dirigent Torben Bundgård blev valgt

2: Bestyrelsens beretning v/ Christina, fmd – blev godkendt afforsamlingen

3: Indkomne forslag Ingen forslag er modtaget

4: Aflæggelse af regnskab Merete, kasserer – blev godkendt afforsamlingen

5: Fastsættelse af kontingent Forsætter som tidligere:50.- ved personligt medlemskab100.- for husstande

6: Valg til bestyrelsen På valg er :Christina KjerulffHenrik KromannBjarne SøgaardAlle blev genvalgt

7: Valg af suppleanter Christian GrønneThomas HansenBegge blev genvalgt

8: Valg af revisor Birgit Solholm - genvalgt9: Eventuelt Snorreprisen , v/ MereteVinder blev Solveig og Jørgen Grubemed deres tilbygning af huset iBondebygade. TILLYKKE!

Birger Kristensen fra Ærøskøbing Byhistoriske forening kom ogfortalte om fredningshistoriens udvikling i Danmark samt sit ogforeningens arbejde.Harmonikaen var medbragt og vi fik et par fællessange undergeneralforsamlingen. Tak til Birger for god underholdning.

Ref. Christina Kjerulff

Årsberetning 2013

Først vil jeg starte med at sige tak til bestyrelsen for deres arbejdsindsats i

2013.

Vi har igennem året arbejdet på at få penge til at opgradere området på honnørkajen

hvor der er grill-plads. Stedet er rigtigt spændende, da der er her man kan se livet ind

og ud af havnen og de store skibe ligger til. Vi har en idé om at ændre belægningen

og sætte ude-møbler istand og tilsætte lidt træer og måske nogle solsejl. Vi har fået

idéen forhåndsgodkendt hos havnefogeden. Derfor har vi søgt Tuborgfonden og vi

deltog også P3-s kampagne der hed BYG DET OP. Men uden held – vi fortsætter dog

arbejdet med det i 2014.

Der var ingen deltagelse i årsmødet i By- og Land fra bestyrelsen i år. Mødet blev

afholdt i Mariager og man kan på foreningens hjemmeside fordybe sig i både

begivenhederne ved netop Årsmødet, men også se foreningens daglige arbejde med

projekter og fredninger rundt om i Danmark. Vi har igennem det sidste års tid haft

gavn af foreningens arbejde ifm. med to bygninger i vores område.

Det drejer sig om dels Rederibygningen på Kongensgade og også Nulle´s Hus.

Rederibygningen bliver højst sandsynligt fredet i 2014 og Nulle´s Hus er blevet købt af

et meget ihærdigt par, som ønsker at værne om bygningen på bedste vis – så det er

utroligt glædeligt.

Det leder mig til at tænke på Bygningsforbedringsudvalget som jo støtter bevarende

eller tilbageførende tiltag på private bygninger – der er desværre stadig få

ansøgninger fra Marstal, desværre, så HUSK nu at søge hvis der er mulighed for det. -

Man får op til 1/3 del af sine udgifter betalt og tilskuddet kommer fra både nationale

og kommunale midler.

- Og nu vi er ved kommunen:

Kommunen og lokalplansudvalg 8.1 har været igennem lokalplansområdet for at

registrere overskridelser – der var en del, da man jo ikke har lov til f.eks. at isætte

plastikvinduer, opføre visse typer at mindre småbygninger uden tilladelse eller at

pudse eller filtse det man kalder blank mur. Der er desværre stadig mange som enten

ikke er klar over lokalplanens ordlyd eller ikke ønsker at rette sig efter den, men jeg

har opfattelsen af at disse overskridelser vil blive påtalt og påbudt oprettet. Det er

ærgerligt at det er nødvendigt, for så er murværket jo forandret og de gamle vinduer

smidt ud. Det er en skam for det er både tidskrævende og skaber unødvendige

gnidninger og irritation. Lokalplanen er blevet til for at værne om bykernen, til alles

glæde – også husejernes, så mit ønske for fremtiden er at folk forstår at der er grader

af bevaring og at graden for bevaring i lokalplan for Marstal er lagt efter netop

Marstal, med løse formuleringer og at mange krav rent faktisk også er til husejernes

fordel og ikke kun ulempe.

Der kom i 2013 et medhold i en klage over lokalplanen vedrørende veluxvinduer i

Skippergade. Ejeren havde imod lokalplanens intentioner i foreskrifterne isat disse

vinduer. Dette på trods af lokalplanens ordlyd og dertil et afslag ved gennemgang af

ansøgningen i 8.1-udvalget. Alligevel fik ejeren medhold ved Naturklagenævnet. SÅ

altså: på trods af manges syn på lokalplanen som værende styrende og hård, så fandt

man den for løst formuleret til at kunne opfylde kravet om klarhed og præcision. Det

har medført at Lokalplanens rammer er blevet mere præcist definerede og derfor er

Lokalplan 8.2A på vej. Den kommer i høring 28. januar 21 marts. Den nye har altså

mere klare grænser for hvad man må/ ikke må. Dertil er der ønske om at ophæve

fritidshusstatussen i området. Vi håber at denne fornyede ombringning i alle

husstande ifm. høringen giver ejerne klarhed over reglerne.

Lokalplan 101-3 for havnen var til høring. Her havde vi i bestyrelsen drøftet

udformningen af planen og der blev afleveret et høringssvar som kommunen var

lydhøre overfor. Det betyder i praksis at der ikke må benyttes sorte teglsten på

tagene, men at andre materialer som tagpap, stålplader, eternit og røde tegl kan

anvendes og dertil er der meget fri rammer på bygningens lodrette flader. Det er

fornuftigt med løsere rammer på en havn – det er et af de træk der kan være med til

at adskille havn fra netop by. Der har altid været mere løse byggeskikke på havnene

rundt omkring og derfor er denne mere 'ad hoc' agtige tilgang til havnens bygninger

med til faktisk at fastholde de træk der gør havnen til et selvstændigt kvarter eller

område i Marstal.

Og fra Havnen tog vi en tur til Strynø.

Kjeld Tønder Hansen viste os bl.a. Bager-husene som var let genkendelige med deres

ofte kvadratiske grundform og livets træ på dørene. De er meget fine og som navnet

afslører opført af en bager som havde flair for andet end at forme kager og brød.

Arkitekten Johan Otto von Sprechelsen er citeret for at sige at han var i tvivl om

hvorledes det var arkitekturen eller konditorkunsten der var den største – menpå lille

Strynø boede altså engang en mand som vist kunne begge dele, så respekt for ham er

der herfra. Vi så også Kirken af Herholdt – han har bl.a. også tegnet Kbh

Hovedbanegård, Universitetsbiblioteket og det nu nedrevne Amtssygehus i Rudkøbing.

Har man Hovedbanegården nærværende på nethinden kan man sagtens se ligheder til

Kirken på Strynø – simpelt, smukt og sirligt er det, så det kan også anbefales at

besøge den ved lejlighed.

Snorrensagen – blev vundet i byretten, men ejeren har anket og vi må derfor afvente

en genoptagelse af sagen i Landsretten. Vi er nu meget fortrøstningsfulde omkring

sagens udfald til fordel for at bevare Snorrens forløb. Jeg må sige at jeg personligt

glæder mig over at kommunalbestyrelsen ikke har fastsat en øvre grænse for hvad

retfærdighedens pris skal være. Det virker endog meget fornuftigt at når forskellige

love kan mistænkes for at være blevet brudt, så fastholder man det simple

grundprincip om at finde ud af om det er tilfældet eller ej, sådan at anarki ikke bliver

tilladt – om det så drejer sig om snorre eller noget andet. Så vi ser frem til at prøve

sagen ved Landsretten.

Slutteligt vil den samlede bestyrelse gerne sige tak til Hanne Fynbo for hendes indsats

i Snorren og velkommen til Peter Hansted fra kommunalbestyrelsen som har

overtaget hendes post. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.