Generalforsamling nr. 18

Mogens Madsens referat fra generalforsamlingen afholdt på Hotel Marstal
den 22. januar 2013

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ad-1: Valg af dirigent: Torben Bundgaard, T.B. fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (varslet) og dermed beslutningsdygtig.

Ad-2: Bestyrelsens beretning ved formanden Christina Kjerulff. Godkendt, beretningen er vedhæftet.

Ad-3: Indkomne forslag: ingen!

Ad-4: Regnskabet blev gennemgået af kasserer Merete Nyholm, Indtægter på Kr.11395,96  Udgifter på Kr.10663,26, overskud kr. 732,70. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Foreningen tæller på dagen 183 medlemmer.

Ad-5: Kontingent, foreslået uændret-godkendt af forsamlingen.

Ad-6: Genvalg af Merete Nyholm, Janne Skalkam og Mogens Madsen

Ad-7: Udtrådt: Hans Rasmussen, Nyvalgt: Thomas Hansen

Ad-8: Valg af revisor, Genvalg til Birgit Solholm

Ad-9: Vedtægtsændringer, Bestyrelsen foreslog navneændring til: Byforbedrings og bevaringsforening for Marstal. Godkendt af forsamlingen.

Ad-10: Præsentation af ny folder. Denne er især til uddeling til nytilflyttere. Endvidere placeres et antal på biblioteket i Marstal.

Ad-11: Snorreprisen til årets hus. Medlemmerne stemte om dette, der indkom, inden generalforsamlingen, 70 stemmer. Et flertal stemte på ejendommen Møllevejen 38 Marstal, tilhørende Mira og Dragan Lucic. En hensigtsmæssig renovering udløste denne pris.

Ad-12: Eventuelt: Nogen debat omkring Superbrugsens byggeri, omgivelser, og evt opsætning/opstilling af kunst-billeder el. lign. ved samme. Derudover opfordring til at ”råbe vagt i gevær” ved overgreb på byen, byggerier og dispositioner der ændrer det bestående landskab og bybillede, herunder nyt industriområde, solvarmeanlægget oplagsplads for flis m.v. Naboerne til solcelleanlægget i Møllergade fortalte om sagsbehandlingen, ligesom Christina fortalte om Snorrens indsigelser i samme sag. Lok.plan 8 er nu under revidering med henblik på at stoppe lignende tiltag i samme område.Forventes godkendt i løbet af foråret.Museumsleder Erik Kromann afsluttede aftenen med at fortælle om Planerne for ”Eriksens plads” der var ca. 30 deltagere denne aften.