Generalforsamling nr. 15

Referat af GENERALFORSAMLINGEN i Snorren torsdag, d. 28. januar 2010 på Hotel Marstal.

Generalforsamling nr.15                         Snorren stiftet 15/08- 1996


Formanden, Mogens Madsen bød velkommen til de i alt 39 fremmødte medlemmer, bestyrelsen inklusive. Kommunens repræsentant, Kalle Matthiasen og aftenens foredragsholder, Karsten Hermansen, samt de husejere, der får Snorreprisen i år, fik en særlig velkomst. – Suppleant Christina Kjerulf havde sendt afbud. Øvrige bestyrelse samt suppleant Hans Rasmussen og webmaster Torben Bundgaard til stede.


1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Torben Bundgaard, hvilket blev vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt efter vedtægterne, idet der var annonceret i Ugeavisen 12.januar 2010 samt i Fyns Amts Avis. Han opridsede kort dagsordenen og gav derefter ordet til formanden.


2. Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning, hvorfra her skal nævnes:

Arbejdet med lokalplan 8 har været et stort stykke arbejde udført af kommunens tekniske afdeling. Der har været arbejdet med forslag fra Snorren og Pofflerselskabet og derudover har der ikke været modtaget nogen forslag. Til gengæld kom rigtigt mange på banen, da først forslaget blev offentliggjort. Mange læserbreve ofte med næsten injurierende indlæg kunne læses i FAA, og et hav af enslydende indsigelser blev sendt til kommunen. Debatten gik mest ud over to folkevalgte politikere. Debatten var især hård m.h.t. problematikken feriehus/helårshus, og netop dette emne har lokalplan 8 udvalget ikke taget stilling til, da det er et rent politisk spørgsmål. Resultatet af anstrengelserne kan Snorren godt acceptere. Den nye lokalplan er ikke for restriktiv, og vil stadig værne om Marstals historie, kvaliteter og fortsatte udvikling.

Bygningsbevaringsudvalget har i 2009 brugt alle pengene i form af tilskud til om- og nybygninger samt renovering af døre og vinduer. Tilskud gives kun til SAVE registrerede huse, så indtil nu er det kun huse i Ærøskøbing, der har været tale om. Lovændring gør dog, at huse i Marstal også kan komme på tale. Der er 200.000 kr. fra kommunen og 200.000 fra staten om året.

Formanden nævnte også det nye tiltag om kulturhavne i det sydfynske øhav, som omhandler havnene i Fåborg, Svendborg, Rudkøbing, Ærøskøbing og Marstal. Snorren vil være en interesseret deltager i dette nye tiltag, da havne jo ikke blot er vand, moler og kajer, men også tilhørende bygninger m.m..

Til slut gjorde formanden opmærksom på, at Snorrens interesseområdet ikke blot er Marstal by, men hele Marstal Sogn.


Beretning godkendt af forsamlingen.


3. Aflæggelse af regnskab.

Merete Nyholm fremlagde det omdelte årsregnskabet, som fortæller om 220 medlemmer i foreningen. Med store beklagelser måtte hun meddele, at årsregnskabet fremviste underskud på godt 4000 kroner, men det var der stor forståelse for, da pengene bl.a. var givet ud til et meget godt arrangement med Søren Vadstrup. Regnskabet blev, som altid afleveret med grundige kommentarer til de enkelte poster. Foreningens egenkapital er nu 10.329,83 kroner. 

Regnskabet er revideret og fundet i orden, og det blev taget til efterretning af forsamlingen. Gunnar Kristensen talte for skift af pengeinstitut fra Rise Sparekasse til lokalt pengeinstitut. Ingen debat eller beslutning om dette. Kassereren er godt tilfreds med tingenes tilstand. 


4. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen ønskede at beholde det nuværende lave medlemskontingent på kr. 50, og det var ikke svært at blive enige om dette.


5: Valgt til bestyrelsen og suppleanter:

Bestyrelsen: Henning Boye, Bjarne Søgaard og Henrik Kromann var på valg. Genvalg til to sidstnævnte, men Henning Boye ønskede ikke genvalg. Han blev på bestyrelsens anbefaling erstattet af Christina Kjerulf uden modkandidater. Formanden gav Christina en god anbefaling med på vejen. Netop færdiguddannet arkitekt med flotte karakterer for et projekt om Søbygård. 


Suppleanter: Hans Rasmussen blev genvalgt.

Janne Degn Skalkam blev nyvalgt til suppleant.

 

Revisor:Birgit Solholm blev genvalgt. Hun har været revisor ved alle årsregnskaberne.


Alle valg foretaget uden afstemninger.

 


6: Indkomne forslag:

Ingen modtaget.


7: Eventuelt:.

Merete uddelte foreningens Snorrepriser for 2010. Begge prismodtagere var til stede.

Prismodtagere var fritidshuset Tolbodgade 11 tilhørende Amanda og Peder Brandenhoff fra Odense og helårshuset Egehovedvej 2A tilhørende Anna og Kurt Skov. Merete læste bestyrelsens begrundelser for årets priser og begge prismodtagere var synligt glade og beærede over at få prisen. Begge par kvitterede med indlæg om husene og for odenseanernes vedkommende også en udredning om deres (Amandas) tilhørsforholdet til Marstal.


Flemming Boye spurgte til eventuelle kommende arrangementer, og der blev drøftet tur til Sønderjylland, Sejlads med Samka, og til Lund i Sverige, men som formanden nævnte, var det gerne småt med tilmelding til de arrangementer, der var forsøgt afholdt senest. Bestyrelsen vil drøfte emnet.  


Mogens takkede Henning Boye for varetagelsen af bestyrelsesposten gennem en del år og kvitterede med lidt rødvin.


Torben rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden og Mogens takkede Torben for varetagelsen af dirigenthvervet, som blev udført med ikke så få morsomme bemærkninger.


Kaffe og lagkage med flødeskum.


Efter kaffen holdt Karsten Hermansen et interessant foredrag baseret på ”Vi Sejlede Bare.”

Til foredraget havde Torben frembragt et meget flot og professionelt billedshow, som Karsten fortalte ud fra. Billederne fik mange kommentarer med på vejen af medlemmerne, og selv Karsten fik flere nyttige oplysninger undervejs.


G.E.Rasmussen