Generalforsamling nr. 14

Referat af GENERALFORSAMLINGEN i Snorren torsdag, d. 26.marts 2009 på Hotel Marstal.
Annonceret i Ugeavisen den 17 marts, OK iflg. Vedtægterne

 

SNORREN - Generalforsamling nr.14        Stiftet 15/08- 1996

 

Formanden Mogens Madsen bød velkommen til de i alt 15 fremmødte medlemmer, bestyrelsen inklusive. – Bestyrelsesmedlem Leo Holm ikke til stede.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Torben Bundgaard, hvilket blev vedtaget.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt efter vedtægterne, idet der var annonceret i Ugeavisen 17/03-2009.

 

2. Bestyrelsens beretning.

Dirigenten gav ordet til formanden som aflagde beretning for 2008. Der henvises til den trykte beretning, men her skal kort ridses op om:

Undren over kommunens behandling af Teglgade-sagen, hvor man ikke vil tænke på en kommende ændring af Lokalplan 8 og helhedsløsning for området, når samme kommunalbestyrelse ønsker Netto-tårnet i Ærøskøbing fjernet, selv om der var givet tilladelse til dette.

Besøget af Søren Vadstrup som fortalt om bygningsrenovering  for 54 personer med stor spørgelyst.

Manglende lydhørhed for Snorrens tanker ved udarbejdelsen af ny Lokalplan 8.

Dirigenten bad om godkendelse af beretningen, og det fik han.

Flemming Boye havde forskellige spørgsmål, som måske ikke lige var afledt af beretningen, men formanden svarede villigt på spørgsmål om lokalplan 8, farveatlas, tagpladestørrelser, tagpladematerialer, kviste og kommunens bygningsudvalg. Også puljen med  200.000 kroner, som man kan søge om til forskellig bygningsbevaring blev berørt. Endnu har Marstallerne til gode at blive begavet fra denne pulje, men formanden mener at kunne hjælpe 2 ansøgninger igennem i Marstal. De pågældende ved det bare ikke endnu.!!

 

3. Aflæggelse af regnskab.

Merete Nyholm fremlagde det omdelte flotte årsregnskab, som fortæller om 213 medlemmer i foreningen, sædvanlig sparsommelighed med foreningens penge og et årsoverskud på kr. 1710. Foreningens egenkapital er dermed kr. 14.646,71.  Regnskabet er revideret og fundet i orden, og det blev godkendt af forsamlingen.

 

4.Fastlæggelse af kontingent.

Kassereren ønskede at beholde nuværende lave pris på kr. 50, og det var ikke svært at blive enige om.

 

4a. Lidt at drikke.

Foreningen var vært ved fremsatte drikkevarer i form af øl og vand.

 

5: Valgt til bestyrelsen.

Mogens Madsen, Merete Nyholm og Gunner Egholm Rasmussen var på valg, men blev genvalgt. Der var ingen modkandidater.

 

6. Valg af suppleanter:

Torben Bundgaard ønskede ikke genvalgt, men gerne valg til Webmaster, så det blev han.

Hans Rasmussen blev genvalgt.

Christina Kjerulf blev nyvalgt til suppleant.

 

7. Valg af revisor.

Birgit Solholm blev genvalgt. Hun har været revisor ved alle årsregnskaberne.

 

8. Indkomne forslag.

Ingen modtaget.

 

9. Eventuelt.

 

Merete uddelte foreningens Snorrepriser for 2009. Desværre var ingen af modtagerne til stede.

Prismodtagere er forretningen SPORTIGAN tilhørende Heidi Jensen på hjørnet af Kirkestræde og Kongensgade samt Kirkevejen 49 tilhørende Birte Thuesen og Hans Aage. Merete læste bestyrelsens begrundelser for årets priser. Formanden kvitterede på de sidstnævntes vegne ved at læse en takkeskrivelse, idet parret havde skrevet en hilsen fra Nuuk. 

Flemming Boye havde en række spørgsmål ang. Pofflerselskabet og formanden forsøgte at besvare disse, men måtte ellers henvise til kommunens embedsmænd ang. dette selskabs medlemsskare og vedtægter samt berettigelse ved ”høringer.”

Merete havde en morsom beretning om hendes deltagelse i årsmødet i Holbæk i moderforeningen.

Torben supplerede morsomt med viden fra sin tid som beboer i Holbæk, men havde i øvrigt ros til overs for Andelslandsbyen om ikke andet. ( Man kan få kaffe med Richs)

Christina benyttede sig af lejligheden til at præsentere sig og fortælle lidt om sin uddannelse og interesser. Et friskt nyt pust i bestyrelsen sikkert.

Torben rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden og Mogens takkede Torben for varetagelsen af dirigenthvervet.


Kaffe og lagkage med flødeskum.

 

Efter kaffen viste Mogens en serie billeder fra Marstals gader fra ”før verden gik af lave.” Billederne blev flittigt studeret og kommenteret af de fremmødte. Ikke mindst tilflytterne blandt forsamlingen viste stor interesse i at høre om og se disse billeder.

 

G.E.Rasmussen.