Generalforsamling nr. 16

Referat af GENERALFORSAMLINGEN i Snorren torsdag, d. 27. januar 2011 på Hotel Marstal.

Generalforsamling nr.16                         Snorren stiftet 15/08- 1996

Formanden, Mogens Madsen bød velkommen til de i alt 21 fremmødte medlemmer, bestyrelsesmedlemmer inklusive. Aftenen foredragsholder John Kristensen fik en særlig velkomst.

Fra bestyrelsen manglede Bjarne Søgaards, Kalle Mathiasen og webmaster Torben Bundgaard, som alle havde meldt afbud.


1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Hans Rasmussen, hvilket blev vedtaget.

Dirigenten takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt efter vedtægterne, idet der var annonceret i Ugeavisen 18.januar 2011.


2. Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning. Denne kan læses i sin fulde ordlyd på foreningens hjemmeside.

Beretningen fremkaldte nogen debat. Mest om”Snorre-sagen” fra byens søndre ende. Mange gav deres besyv med og alle til fordel for snorrens genåbning. Der herskede nogen harme over, at tilflyttere således udøver selvtægt, om end disse måske mener at have ret til at spærre af Generalforsamlingen insisterer på snorrensgenåbning. Hellere i dag end i morgen. Der blev også rejst spørgsmål om, hvorfor en sådan sag blev behandlet på lukkede møder i kommunens regi, så foreningen og andre ikke kan følge sagens gang. Foreningen mener at kunne få gavn af ældre borgeres udsagn ang. snorreforløbet tidligere. (Hævd-rettigheder)

Et medlem kritiserede farven på hornminen på havnen. ”Hvad har grusomheder som en mine med vort smukke flag at gøre”, blev der spurgt.


Ruth Bastholm nævnte at et læserbrev hun havde skrevet ang. bygningsforbedringsudvalget var blevet syltet af lokalredaktionen.


Christina Kjerulff opfordrede marstallere til at søge om penge til bygningsrenovering og fik det svar, at man i byen ikke kendte til disse penge. (Seniorposten har behandlet emnet i januar nummeret). Christina vil nu sørge for, at der kommer en notits i Ugeavisen på kommunens side.


Om end der lød nogen kritik af kommunens behandling af sager og nøjsomhed med oplysninger til Snorrenudtalte formanden tilfredshed med kommunens nuværende repræsentant i bestyrelsen.(Kalle Mathiasen). ”Vi har ikke tidligere haft mere lydhør og tjenstvillig kommunalbestyrelsesrepræsentant”, lød det.


Ja, bestyrelsens beretning afledte livlig debat, men der blev ikke udtalt nogen kritik, Beretning godkendtes.


3. Aflæggelse af regnskab.

Merete Nyholm fremlagde det omdelte årsregnskabet, som fortæller om 186 medlemmer. Med  beklagelsermåtte hun meddele, at årsregnskabet fremviste underskud på godt 1400 kroner. En beklagelse som bestyrelsen ikke deler, da pengene er brugt fornuftigt og foreningen ikke er en pengetank. Formuen udgør 8864 kroner, så der er penge til evt. kommende aktiviteter. Regnskabet blev, som altid, afleveret med grundige kommentarer til de enkelte poster. Og revisor Birgit Solholm har sagt god for tallene.


4. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen ønskede at beholde det nuværende lave medlemskontingent på kr. 50, og det var ikke svært at blive enige om dette.


5: Valg til bestyrelsen.

 Bestyrelsen: Gunner Egholm Rasmussen, Merete Nyholm Eriksen og Mogens Stig Madsen var på valg. Genvalg til to sidstnævnte, men Gunner Egholm Rasmussen ønskede ikke genvalg. Han blev på bestyrelsens anbefaling erstattet af Janne Degn Skalkam.

 

Formanden takkede Gunner for indsatsen og takken blev fulgt af et par flasker rødvin.


6. Valg af suppleanter.

Hans Rasmussen genvalgtes som suppleant.

Som Jannes erstatning på suppleantposten blev foreslået Flemming Boye, og han blev valgt uden modkandidater.


7. Valg af revisor.

Birgit Solholm blev genvalgt. Hun har været revisor ved alle årsregnskaberne.


Alle valg foretaget uden afstemninger.

 

8: Indkomne forslag:

Ingen modtaget.


9 Eventuelt.

Christina uddelte snorreprisen som i år kun uddeles til et hus. Det blev Gitte og Heine Hestoys hus påTrousløkkevej nr.1. Prismodtagerne var til stede og modtog glade prisen fulgt af en invitation til at komme og se huset.


Mogens anbefalede bladet By og Land. Det kan erhverves billigt i 4 årlige eksemplarer for medlemmer afSnorren, men også læses på biblioteket.


Mogens berørte muligheden for fælles arrangementer for Byhistorisk forening i Ærøskøbing og foreningen Norden.


Mogens opfordrede medlemmerne til at forsøge at hverve nye medlemmer til foreningen.


Christina foreslog at snorreprisen i fremtiden uddeles efter en medlemsafstemning.


Mogens oplæste en henvendelse fra en søsterforening i Svendborg angående nationalparktankerne.


Hans sluttede eventuelt med at opfordre hundeejere til at bringe deres hundes efterladenskaber med sig hjem. Byen flyder med hundelort, efter at sneen er smeltet.


Hans sluttede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.


Kaffe og lagkage med flødeskum.


Efter kaffen holdt John Kristensen, Møllevejen et interessant foredrag om det Kragnæs, der var en gang. Mange interessante oplysninger kunne han dele med os.

Referent: G.E.Rasmussen