Generalforsamling nr. 13

Referat af GENERALFORSAMLINGEN i Snorren lørdag, d. 24.marts 2007 på Hotel Marstal.

1) Valg af dirigent

Tommy Christensen valgt

2) Bestyrelsens beretning

Dette er nok en af de korteste beretninger i foreningens historie da det er begrænset hvad vi har haft af aktiviteter i det forgangne år.

 

Vedrørende Ommelsagen hvor vi klagede over at der var forskel på den plan vi fik tilsendt, og den der blev vedtaget blev vi tilsyneladende underkendt i Naturklagenævnet. Denne institution rider så absolut ikke samme dag/ uge / måned eller for den sags skyld samme år som de sadler. Kommunens redegørelse blev os tilsendt den 19 maj og vi skulle så reagere inden den 19 juni.

Dette blev gjort den 13 juni. I brevet forklarede vi endnu en gang nødvendigheden af en ny lokalplan burde udfærdiges.  På dette sted skal det bemærkes at vores indsigelse havde været mere end et år undervejs. I denne periode rykkede vi jævnligt for svar, uden nogen tilbagemelding, bortset fra en enkelt meddelelse hvor der blev rykket for svar fra kommunen. 

I det tilsendte afslag kunne vi, til vores overraskelse, se at der var forskel på hvem der kunne gå videre med klagen. I brevet pointeres det at kun de berørte naboer var berettiget hertil, foreninger var udelukket denne mulighed!!

Kort og godt: Kommunen fik lov til at ændre i lokalplanen uden at det var nødvendigt at orientere befolkningen, bortset fra de nærmeste naboer. Dette er efter vores mening meget betænkeligt-og giver stof til eftertanke, og bevirker i hvert tilfælde at vi skal være meget på vagt- også i fremtiden.

 

 Revisionen af lokalplan 8-gældende for Marstal by, ligger det ligeledes noget tungt med. Set fra denne forenings side er der ikke kommet ret meget mere skub i denne sag efter kommunesammenlægningen. Vores henvendelse til de berørte politikere har efterladt det indtryk at der ikke er/har været resourcer til at løse denne opgave. Det er en stor skam. Byens udvikling og udsende har stor betydning for fremtiden. Friværdierne er store i det ganske land-det smitter af også her. Mange penge bliver brugt til ombygninger, men det er ikke alle der sker med lige stor respekt for de værdier der er i byer som Marstal og Ommel. Det er,selv for denne forening,klart at man ikke behøver at  lave lerklinede vægge og stråtag når der renoveres, men det er lige så klart at der skal tages behørigt hensyn til selve huset og det omkringliggende miljø-der må godt spares på megastore vinduer og kviste mange steder.Dette kan meget vel styres gennem en mere restriktiv lokalplan. Vi håber den kommer i dette år. Vi håber også at lokalplanens område forøges, flere gader og områder bør omfattes af denne plan.

 

Arrangementer har der ikke været mange af. I flere år har vi satset på en tur til Egholm, men hver gang den er planlagt blev det dårligt vejr-landgang er da meget vanskelig-og vi droppede til sidst dette tiltag.

I stedet for planlagde vi en tur til en af de smukke naboøer, nemlig Strynø med de velbevarede huse –og den smukke udsigt til Ærø!

Der kom nul!! tilmeldinger, og da hele bestyrelsen havde været, og kommer der en gang imellem, blev også dette tiltag lagt til side.

Fortællingen om Egholm følger dog senere i dag.

Snorren er jo ellers deltager i to kommunale udvalg eller interessegrupper. Den første er lokalplan 8 udvalget der behandler byggesager i den gamle bydel. Vi har her et godt samarbejde med teknisk udvalg, og kan komme med kommentarer og forslag til de berørte byggesager. Langt hen ad vejen bliver vores forslag hørt-så det er jo ikke så ringe endda. De fleste sager drejer sig om påsætning af kviste eller isætning af store tagvinduer, da der er et udpræget ønske om indretning af især loftsarealer.

 

Bygningsforbedringsudvalget giver tilskud til renoveringer, dersom husene er bevaringsværdige. Dem har vi ikke så mange af i Marstal, idet de fleste er kraftigt ombyggede gennem årene. Vi håber dog at dette vil ændre sig, vi vil således gerne gå ind og støtte tiltag der fører ejendomme tilbage til en stand som gør dem bevaringsværdige, på kortere og længere sigt. Dette skal dog vedtages med flertal i udvalget, og som sagt lægges de fleste penge i Ærøskøbing. Tilskuddet ydes ikke til ferieboliger, andelsboliger o.l. Tilskuddet ydes mest til renovering af døre og vinduer, samt opførelse af skorstene o.l.

 

Må det til slut påpeges at der, trods manglende tilskud, er sket mange forbedringer i forbindelse med renoveringer og ombygninger. Mange husejere har i forbindelse hermed erstattet grimme eternitplader, og dårlige cementtage med røde tegl, hvilket så helt afgjort pynter gevaldigt på byen, ligesom det har en positiv ”naboeffekt”

 

Dette var i store træk en beretning om vores virke i det forgangne år. Hermed overlades beretningen til forsamlingens eventuelle spørgsmål/kommentarer –og forhåbentlig godkendelse.

3) Regnskab

Godkendt

4) Fastlæggelse af kontingent

50 kr. i årligt kontingent

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ved skriftlig afstemning blev flg. valgt : Mogens Madsen, Merete Nyholm og Gunner Egholm Rasmussen.

6) Valg af suppleanter

Lise Rosenkilde og Bjarne Søgård blev valgt

7) Valg af revisor

Birgit Solholm valgt

8) Indkomne forslag

Ingen

9) Evt.

Snorreprisen 2007 gik til Charlotte og Niels Kofoed, Søndergade 22 og til Helle og Ole Hansen,”Halmøhus”, Strandbyvejen 4, Ommel.

Merete Nyholm oplæste motiveringen for tildelingen.

Under EVT. orienterede formanden, Mogens Madsen om den tiltænkte om- og tilbygning af “Maren Minors Minde” i Teglgade til hotel. Planerne vil medføre en lokalplansændring.

Snorren fik i første omgang ikke tilsendt materiale om planerne. Formanden blev opmærksom på forslaget efter kommunens annoncering i “Ærø Ugeavis”.

Foranlediget heraf rettede formanden på Snorrens vegne to henvendelser til Ærø Kommune i brev af 15. februar 2007 og 7. marts 2007. (se breve)

Endvidere oplyste formanden, at tegninger ikke var med ved behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Efterfølgende har formanden fået tilsendt tegningerne, der udført af Carsten Jensen, Ommel.

Lokalplanforslaget sendes til moderforeningen med anmodning om kommentarer.

Der var på generalforsamlingen stor modstand mod det påtænkte hotelbyggeri. SNORREN indklager til Naturklagenævnet!

Ref.: Erik Petersen