Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Snorren med baggrund i de for Marstal karakteristiske små smøger lokalt benævnt Snorrer. Foreningens hjemsted er Marstal Sogn.

§ 2. Foreningens formål er at værne om og sikre lokaliteternes særpræg og miljø bl.a. i forbindelse med om- og nybyggeri og ved revision af lokalplaner samt at søge at rette op på ”misvækster” i det bestående. Interesseområdet er Marstal Sogn.

§ 3. Foreningen ønsker at samarbejde med beslægtede foreninger og ønsker at bidrage positivt ved projekter inden for interesseområdet, gerne gennem snævert samarbejde med  kommunale myndigheder.

§ 4. Som medlem kan optages enhver, uanset hjemsted.

§ 5. Foreningen forestås af en bestyrelse på 7 medlemmer hvoraf, med gyldighed for en kommunal valgperiode, Ærø Kommunes Teknik- og Havneudvalg vælger et medlem af sin midte. Marstal søfartsmuseum kan, blandt sine ansatte eller bestyrelsen, vælge en observatør for gensidig orientering mellem Museet og Snorren. Den valgte person har ikke stemmeret i Snorrens bestyrelse. Foreningen vælger 6 medlemmer for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg hvert år (rækkefølgen afgøres 1. gang vedlodtrækning). Af bestyrelsen skal mindst 5 personer have bopæl i Marstal Sogn. Generalforsamlingen vælger desuden årligt 2 suppleanter og en revisor samt en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningen, den afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen og skal ske med mindst 8 dages varsel i de lokale dagblade eller annonceaviser. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte valg af dirigent, aflæggelse af beretning, aflæggelse af regnskab, fastlæggelse af kontingent, valg til bestyrelse og suppleanter, evt. forslag og eventuelt. – Forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 3 dage før dennes afholdelse tilstiles bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt og med angivelse af forhandlingsemner fremsender begæring herom til bestyrelsen. I dette tilfælde skal den ekstraordinære forsamling finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse. – Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. En afstemning skal foregå skriftligt, såfremt mindst 2 medlemmer fremsætter ønske herom.

Ændringer af vedtægterne skal ske efter vedtagelse med ¾ majoritet af de fremmødte stemmer.

§ 6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2006.

Marstal d. 25.03.06   Mogens Madsen, fmd.

 

Navn ændret til: >Snorren, Byforbedrings og bevaringsforening for Marstal<

Godkendt på generalforsamlingen den 22. januar 2013.

Marstal d. 22.01.13   Christina Kjerulff, fmd.

 

Ændring af § 5: Valg af observatør fra Marstal Søfartsmuseum.

Godkendt på generalforsamlingen 21.03.2018

Marstal 21.03.2018 Mogens M. Madsen, sekretær